Administrator danych:

 

Administratorem danych: 

EURO-FORUM Agnieszka Gudków Marek Gudków Spółka Jawna z siedzibą w 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 - dla wszystkich klientów, którzy zarejestrowali bezpłatne konto lub dokonali zakupu dowolnego abonamentu w okresie do 01.02.2021 roku oraz klientów rejestrujących bezpłatne konto i dokonujących zakupu konta Orzeł od 01.02.2021 roku.

EURO-FORUM Marek Gudków z siedzibą w 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 - dla klientów dokonujących zakupu kont: Prymus lub Bystrzak od 01.02.2021 roku.

 

Dane kontaktowe

 

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: pomoc@zdobywcywiedzy.pl, lub pisemnie na następujący adres: 

EURO-FORUM Agnieszka Gudków Marek Gudków Spółka Jawna z siedzibą w 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 - dla wszystkich klientów, którzy zarejestrowali bezpłatne konto lub dokonali zakupu dowolnego abonamentu w okresie do 01.02.2021 roku oraz klientów rejestrujących bezpłatne konto i dokonujących zakupu konta Orzeł od 01.02.2021 roku.

EURO-FORUM Marek Gudków z siedzibą w 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 - dla klientów dokonujących zakupu kont: Prymus lub Bystrzak od 01.02.2021 roku.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pani/Panią umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przez który dane będą przechowywane

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

 

Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Przekazywanie danych poza EOG

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o dobrowolności podania danych

 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.