Regulamin

Regulamin dla "Platforma Edukacyjna ZdobywcyWiedzy.pl"

Aktualizacja regulaminu: 07.05.2021 r.

REGULAMIN korzystania z Platformy edukacyjnej ZdobywcyWiedzy.pl

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin został stworzony w celu określenia warunków korzystania z usług oraz zasobów Platformy Edukacyjnej zdobywcywiedzy.pl, działającej za pośrednictwem sieci Internet.

1.2. Nomenklatura stosowana w niniejszym Regulaminie:

 1.2.1. Udostępniający – współwłaściciel i administrator Platformy Edukacyjnej zdobywcywiedzy.pl – firma:

EURO-FORUM Agnieszka Gudków Marek Gudków Spółka Jawna z siedzibą w 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 tel. 81 534-95-72 NIP 946-255-97-00 REGON 060388612 KRS 0000311204 (nazwany dalej Udostępniającym) - dla wszystkich klientów, którzy zarejestrowali bezpłatne konto lub dokonali zakupu dowolnego abonamentu w okresie do 01.02.2021 roku, klientów rejestrujących bezpłatne konto i dokonujących zakupu konta Orzeł od 01.02.2021 roku oraz klientów dokonujących zakupów kont przez platformę handlu Allegro.pl.

EURO-FORUM Marek Gudków z siedzibą w 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 tel. 81 534-95-72, NIP 946-123-32-50 REGON 430588240 (nazwany dalej Udostępniającym) - dla klientów dokonujących zakupu kont: Prymus lub Bystrzak od 01.02.2021 roku.

 1.2.2. Platforma edukacyjna – strona internetowa, zarejestrowana w domenie zdobywcywiedzy.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, które wspólnie stanowią integralną część Platformy), umożliwiająca Użytkownikom/ Klientom korzystanie z zasobów Platformy, wykupienie wybranej opcji subskrypcji dostępu do quizów edukacyjnych, pobieranie udostępnionych Użytkownikom/ Klientom dokumentów, uczestnictwo w organizowanych przez Udostępniającego promocjach i konkursach.

 1.2.3. Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z zasobów Platformy.

 1.2.4. Klient – zarejestrowana na Platformie osoba fizyczna lub prawna, która opłaciła dostęp do wybranego Abonamentu w systemie e-learning w ramach Platformy.

 1.2.5. Klient Instytucjonalny - zarejestrowana na Platformie instytucja (np. Szkoła), która opłaciła dostęp do wybranego Abonamentu w systemie e-learning w ramach Platformy. Warunki udostępnienia zasobów Platformy Klientowi Instytucjonalnemu są przedmiotem oddzielnej umowy, jednakże zastosowanie mają w tym przypadku również postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1.2.6. Rejestracja na Platformie – zbiór czynności, polegający na podaniu przez osoby zainteresowane korzystaniem z Platformy odpowiednich, wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych. Czynności te polegają na podaniu imienia, nazwiska osoby, jej adresu e-mail, telefonu, województwa oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja w/w odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

 1.2.7. Cennik – udostępniony Użytkownikowi/Klientowi/Klientowi Instytucjonalnemu zbiór możliwych opcji Abonamentu i odpowiadających im cen.

 1.2.8. Nazwa Użytkownika/Login – unikalny ciąg znaków ustalany podczas rejestracji przez potencjalnego Użytkownika Platformy na potrzeby założenia konta w Platformie, umożliwiający identyfikacje Użytkownika i późniejszego korzystania przez niego z zasobów Platformy.

 1.2.9. Hasło – niejawny ciąg znaków (znany jedynie Użytkownikowi/ Klientowi), wymagany do poprawnego zalogowania się na Platformie, umożliwienie identyfikacji Użytkownika i późniejszego korzystania przez niego z zasobów Platformy.

 1.2.10. Abonament – wybrana przez Użytkownika/ Klienta opcja płatnego dostępu do zasobów Platformy, polegająca na opłaceniu określonej kwoty za usługę na określony w opisie planu czas.

2. Warunki techniczne

2.1. W celu korzystania z zasobów Platformy niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/smartfona, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości Platformy. Udostępniający dopełni należytej staranności, aby Platforma wyświetlała się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownik/Klient mógł bez niedogodności korzystać z zasobów Platformy.

2.2. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

2.3. Udostępniający zapewnia gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Platformy nie powoduje po stronie Użytkownika/Klienta instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Platformy nie jest wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.

2.4. Udostępniający, jak również administrator serwera zastrzegają sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

2.5. O każdej planowanej, bieżącej konserwacji serwera/oprogramowania i wynikającej z tego faktu przerwie technicznej, Udostępniający poinformuje Użytkowników/ Klientów poprzez komunikat na Platformie/wiadomość e-mail.

2.6. Brak możliwości korzystania z zasobów Platformy w trakcie trwania przerwy technicznej nie jest podstawą do zwrotu Użytkownikowi/ Klientowi całości, ani części opłaty za dostęp do zasobów Platformy.

3. Ceny

3.1. Podstawą określenia należności za udostępnienie zasobów Platformy jest cennik umieszczony na stronie internetowej Udostępniającego. Strona cennika.

3.2. Udostępniający zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku, przy czym każda taka zmiana nie będzie skutkować obowiązkiem żadnych dopłat/zwrotów całości, bądź części opłaconych kwot Użytkownikom, Klientom, Klientom Instytucjonalnym w ramach udostępnionych im zasobów. Żadna zmiana cennika dokonana w czasie trwania subskrypcji Klientów nie ma wpływu na wykupiony i aktualnie wykorzystywany Abonament. Naniesione przez Udostępniającego zmiany w cenach mają zastosowanie dla nowych subskrypcji od dnia opublikowania cennika na stronie Internetowej Udostępniającego i w Platformie.

3.3. Wszystkie podane w Platformie ceny dostępu do płatnych zasobów są cenami brutto, co oznacza, że Użytkownik/ Klient dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.

3.4. Udostępniający zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Użytkowników/Klientów cen innych, niż wskazane przy produktach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, itp.

3.5. Prowadzone przez Udostępniającego akcje promocyjne w postaci udostępniania Użytkownikom/Klientom dedykowanych kodów rabatowych umożliwiają Użytkownikom/Klientom zakup dowolnego dostępu do Platformy z oferty Platformy.

3.6  W przypadku wyboru przez Użytkownika/Klienta odnawianego cyklicznie abonamentu miesięcznego, rabat zostaje naliczony wyłącznie w momencie wykupienia usługi. Każde odnowienie subskrypcji skutkuje pobraniem z rachunku karty płatniczej kwoty brutto podanej w cenniku.

4. Realizacja zamówień

4.1. Użytkownik/Klient, który chce korzystać z zasobów Platformy, dokonuje Rejestracji.

4.2. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie założenia konta na Platformie zawierający nadane hasło. Po założeniu konta Użytkownik ma możliwość zalogowania się do Platformy.

4.3. Po dokonaniu wyboru odpowiedniego Abonamentu, Użytkownik uiszcza płatność za dostęp do Platformy. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Udostępniającego, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem płatności. Od tego momentu zasoby Platformy zostają udostępnione Klientowi.

4.4. Dokonanie opłaty za dostęp do zasobów Platformy jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi dostępu do Platformy.

4.5. Użytkownik, który został Klientem, otrzymuje dostęp do zasobów Platformy na określony przedział czasowy, wyrażony w dniach. Ilość dni określona jest każdorazowo w Abonamencie oraz w jego opisie (Okres abonamentowy).

4.6. Czas trwania i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Klienta. Powyższe oznacza, iż Klient może korzystać z zasobów Platformy 24h/dobę z wyłączeniem okresów awarii oraz konserwacji, o których będzie informowany z wyprzedzeniem.

4.7.         Abonament na jeden miesiąc o nazwie „Orzeł" jest abonamentem cyklicznym, odnawialnym co miesiąc. Opłata za korzystanie z zasobów Platformy pobierana jest cyklicznie z rachunku karty Użytkownika/Klienta pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy trwa 30 dni i rozpoczyna się w dniu pierwszej płatności dokonanej przez Użytkownika/Klienta.

4.8.         Abonament cykliczny będzie odnawiany co miesiąc, chyba że Użytkownik/Klient złoży rezygnację na minimum dwa dni przed zakończeniem aktualnego okresu rozliczeniowego.

4.9.         Subskrypcja abonamentu cyklicznego może zostać anulowana przez Użytkownika/Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail z rezygnacją z adresu, który został wykorzystany przez Klienta do zakupu konta na ZdobywcyWiedzy.pl na adres pomoc@zdobywcywiedzy.pl Rezygnacja oznacza zakończenie przedłużania abonamentu cyklicznego. Po otrzymaniu rezygnacji z abonamentu cyklicznego Udostępniający nie pobierze kolejnych opłat. Dostęp do platformy dla Użytkownika/Klienta trwa do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

4.10.      Przedłużenie abonamentu cyklicznego odbywa się na kolejne 30 dni, płatność za kolejny okres pobierana jest automatycznie z karty płatniczej Użytkownika/Klienta, której dane Użytkownik/Klient podał podczas pierwszego zakupu.

5. Odpowiedzialność

5.1. Udostępniający dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez zakłóceń, a Platforma działała bez usterek i niedogodności dla Użytkowników/Klientów. Udostępniający zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Udostępniający zobowiązuje się informować Użytkowników/Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Platformy.

5.2. Klient, który na skutek usterek po stronie Platformy nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Udostępniającemu za pośrednictwem poczty e-mail pomoc@zdobywcywiedzy.pl. Udostępniający niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy.

5.3. Za każdy dzień niedostępności Platformy, Klientowi, który zgłosił reklamację, przysługuje wydłużenie okresu abonamentowego o proporcjonalną ilość dni do czasu niedostępności Platformy (liczonego w dniach).

5.4. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Platformy przez Użytkownika/Klienta lub osobę trzecią.

5.5. Udostępniający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zawartości Platformy, dodawania nowych quizów i gier, modyfikacji udostępnianych ćwiczeń. Każda taka zmiana dokonywana jest w celu uatrakcyjnienia korzystania z Platformy i służy poprawie wartości merytorycznej Platformy.

5.6. W przypadku, gdy Udostępniający dokonuje zmian wymienionych w pkt. 5.5. niniejszego Regulaminu, nie stanowi to podstawy do rezygnacji z subskrypcji przez Klienta ani żadnych roszczeń natury reklamacyjnej.

6. Korzystanie z Platformy

6.1. Aby korzystać z zasobów Platformy po wykupieniu wybranego Abonamentu, Klient loguje się do Platformy za pomocą ustalonego przez siebie loginu i hasła.

6.2. Klient ma dostęp do Platformy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czas trwania i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Klienta. Powyższe oznacza, iż Klient rozpoczyna i kończy korzystanie z udostępnionych quizów w dowolnie wybranym przez siebie momencie w okresie obowiązywania okresu abonamentowego.

6.3. Użytkownik/Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta zarejestrowanego na Platformie osobom trzecim. Udostępniający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Użytkownika/Klienta na skutek udostępnienia przez niego swojego konta osobom trzecim.

6.4. Użytkownik/Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści materiałów udostępnionych w ramach Platformy.

6.5. Użytkownik/Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Udostępniający nie nadał Użytkownikowi/Klientowi uprawnień.

6.6. Użytkownik/Klient przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Platformy, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Platformy należy do Udostępniającego.

6.7. Udostępniający zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Użytkownika/Klienta oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Użytkownik/Klient podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Platformy, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Platformy bez zgody Udostępniającego oraz zachowuje się w stosunku do Udostępniającego oraz innych Użytkowników/Klientów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji poniesiona opłata nie zostaje zwrócona Użytkownikowi/Klientowi.

6.8 Abonamenty Orzeł, Bystrzak i Prymus przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego i nie mogą być wyświetlane i udostępniane masowo dla szerszej publiczności.

6.9 Konta dla nauczycieli oraz szkół mogą być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach lekcyjnych i w godzinach pracy szkoły.

7. Usuwanie konta i wypowiedzenie umowy

7.1. Użytkownik/Klient ma prawo rezygnacji z korzystania z zasobów Platformy poprzez usunięcie swojego konta. W przypadku usunięcia konta przez Użytkownika/Klienta, opłata za dostęp do Platformy nie podlega zwrotowi w całości lub części. Usunięcie odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe na adres pomoc@zdobywcywiedzy.pl.

7.2. Każda ponowna rejestracja po usunięciu konta wymaga ponownego opłacenia dostępu.

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej poprzez email, pod adresem pomoc@zdobywcywiedzy.pl. Udostępniający ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji i udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi informacji zwrotnej najpóźniej w przeciągu 14 dni dla spraw dotyczących naprawy funkcjonowania Platformy oraz 30 dni od daty zarejestrowania reklamacji dla wszystkich pozostałych spraw. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta na adres mailowy, z którego Klient wysłał zgłoszenie.

8.2. Reklamacja Klienta powinna zawierać jego imię i nazwisko, opcję wykupionego Abonamentu, adres e-mail użyty przy rejestracji, opis, czego dotyczy reklamacja wraz ze wskazaniem żądania Klienta oraz przytoczeniem okoliczności uzasadniających reklamację.

8.3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Udostępniającego, Użytkownikowi przysługuje zwrot kwoty w wysokość 1/30 miesięcznego abonamentu za każdą dobę (24 godziny) niedostępności usługi.

8.4. Zwrot reklamacyjny, o którym mowa w pkt. 8.3 następuje w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przelewem na konto, z którego Użytkownik dokonał wpłaty.

9. Prawa autorskie

9.1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane na Platformie stanowią wyłączną własność Udostępniającego. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Udostępniającego.

9.2. Materiały i zasoby, zawarte w strukturze Platformy, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika/Klienta.

9.3. Użytkownik/Klient może kopiować bez pisemnej zgody Udostępniającego wyłącznie karty pracy na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Udostępniającego), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

10. Dane osobowe

10.1. Dokonując rejestracji na Platformie Użytkownik/Klient wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. z 1997 roku nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Udostępniający. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie oraz dla spełnienia zadość ustawowym celom.

10.2. Dane osobowe Użytkownika/Klienta są niezbędne dla celów rejestracji w Platformy. Dane osobowe Użytkownika/Klienta są niezbędne w procesie realizacji zamówienia udzielenia dostępu do zasobów Platformy.

10.3. Użytkownik/Klient ma prawo wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych.

10.4. Klient/Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przy rejestracji adres e-mail i telefon informacji handlowych, pochodzących od Udostępniającego, związanych z działalnością Platformy.

11. Zapisy końcowe

11.1. Użytkownik/Klient, dokonując zakupu dostępu do Platformy Edukacyjnej zdobywcywiedzy.pl wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

11.2. Udostępniający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Użytkownicy/ Klienci zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji na Platformie.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

12. Udostępniający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

13. Użytkownik w toku procedury rejestracji konta i zakupu abonamentu dostępowego do platformy edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Udostępniającego.

14. Uzyskane przez Udostępniającego dane osobowe będą przetwarzane przez Udostępniającego w celu:
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
b. rozliczenia płatności za zamówione dostępy do platformy edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy,
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter).

15. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

16. W każdym czasie Użytkownik może zobowiązać Udostępniającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

17. Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Udostępniającego.

18. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Udostępniającego zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj: https://zdobywcywiedzy.pl/polityka-prywatnosci/ 

Regulamin dla  "Platforma Zdobywcy Wiedzy na Pendrivie"

1. Instrukcja

 

Zdobywcy Wiedzy - ćwiczenia interaktywne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz przyrody dla edukacji wczesnoszkolnej

 

Zdobywcy Wiedzy to aplikacja edukacyjna przygotowana do pracy w szkole podstawowej z klasami nauczania zintegrowanego. Program zawiera interaktywne ćwiczenia multimedialne typu: kliknij i wybierz, przeciągnij i upuść, krzyżówka, wykreślanka, posłuchaj i wybierz, gry multimedialne na czas i wiele innych. Ćwiczenia i gry można prezentować na ekranie komputera, tablicy interaktywnej lub monitorze.

Numery seryjne do instalacji programu

xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Minimalne wymagania techniczne

 • Port USB,
 • 4GB RAM,
 • Wolne miejsca na dysku urządzenia:ćwiczenia z 4 przedmiotów: 13,6 GB,
  • ćwiczenia z języka polskiego: 3,7 GB,
  • ćwiczenia z języka angielskiego: 5,3 GB,
  • ćwiczenia z matematyki: 3,4 GB,
  • ćwiczenia z przyrody: 1,9 GB.
 • Dostęp do Internetu, tylko przy pierwszej aktywacji, podczas której należy przeprowadzić weryfikację numeru seryjnego,
 • Procesor obsługujący instrukcje SSE3 (od 2006 r.),
 • Windows 8.1 i wyższe.

Zalecane wymagania techniczne

 • Port USB 3.0,
 • Czterordzeniowy procesor o taktowaniu przynajmniej 2.0GHz,
 • 8GB RAM,
 • Karta graficzna obsługująca przyspieszenie przeglądarki (z akceleracją sprzętową).

Instalacja programu

 1. Ważne:
  • Jeden numer seryjny może być użyty tylko raz i tylko na jednym urządzeniu.
  • Podczas pracy z pendrive’m nie należy usuwać ani zmieniać nazw znajdujących się na nim plików.
 • Podłącz pendrive z programem do portu USB komputera.
 • Skopiuj na dysk komputera umieszczony na pendrivie folder. Czas kopiowania zależy od parametrów komputera i portu USB. Średni czas kopiowania:
  • ćwiczenia interaktywne z 4 przedmiotów: 2,5-5 godzin,
  • ćwiczenia interaktywne z języka polskiego: 30-60 minut,
  • ćwiczenia interaktywne z matematyki: 30-60 minut,
  • ćwiczenia interaktywne z języka angielskiego: 45-100 minut,
  • ćwiczenia interaktywne z przyrody: 15-30 minut.
 • Po zakończonym kopiowaniu folderu wyjmij bezpiecznie pendrive z portu USB.
 • Skopiuj lub zapisz numer seryjny podany powyżej.
 • Otwórz na dysku komputera skopiowany folder i kliknij dwukrotnie plik „start" - zostanie wyświetlony ekran z weryfikacją numeru seryjnego.
 • Wklej lub wpisz na ekranie weryfikacyjnym powyższy numer seryjny w formacie: 8-4-4-4-12 znaków. Weryfikacja wymaga dostępu do Internetu i jest jednorazowa - nie będzie wymagana podczas ponownego uruchomienia programu na danym komputerze. Jeden numer seryjny może być użyty tylko raz i tylko na jednym urządzeniu.
 • Zaakceptuj Politykę Prywatności oraz Regulamin.
 • Kliknij przycisk „Potwierdź".
 • Zarchiwizuj numer seryjny wraz z dowodem zakupu programu.

 

Deinstalacja programu „Zdobywcy Wiedzy - ćwiczenia interaktywne"

 • Usuń z dysku komputera folder z zawartością programu.
 • Po usunięciu programu z użytym numerem seryjnym nie będzie możliwości ponownego użycia wykorzystanego numeru seryjnego na innym urządzeniu.

Praca z programem „Zdobywcy Wiedzy - ćwiczenia interaktywne"

 • Otwórz na dysku komputera folder „Zdobywcy Wiedzy".
 • Kliknij dwukrotnie plik „start".

W razie pytań dot. programu „Zdobywcy Wiedzy - ćwiczenia interaktywne" zapraszamy do kontaktu:

 • tel. kom.: 794-944-922, w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00
 • e-mail: edu@zdobywcywiedzy.pl

 

 

2. Warunki licencyjne

 

Euro-Forum Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna (21.11.2022)

WARUNKI LICENCYJNE PROGRAMU - Platforma Zdobywcy Wiedzy na Pendrivie

 

I. Definicje

 1. Program - samodzielny i oryginalny utwór w formie programu komputerowego, chroniony przez:
  a) ustawę z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021, poz. 1062),
  b) ustawę z dnia 21 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz.U. 2021, poz.368),
 2. Licencja – zezwolenie na korzystanie przez Licencjobiorcę z funkcjonalności Programu, zgodnie z udzielonymi przez Licencjodawcę zasadami i warunkami określonymi w Warunkach Licencyjnych.
 3. Licencjobiorca – każda instytucja / osoba, która zgodnie z prawem oraz warunkami określonymi
  w Warunkach Licencyjnych uzyskała Licencję na Program.
 4. Licencjodawca - Euro-Forum Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, ul. Graniczna 4/7,8, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000311204 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Warunki Licencyjne – poniższy dokument przedstawiający ogólne warunki i zasady udzielania Licencji przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy w zakresie nieobjętym umową.

II. Postanowienia ogólne

 1. Licencjodawca może udzielić Licencjobiorcy Licencję na zasadach i warunkach określonych poniżej, jako:
  a) Licencja komercyjna,
  b) Licencja demonstracyjna,
 2. Z chwilą nabycia zgodnie z prawem Programu, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Licencji na Program na zasadach i warunkach określonych poniżej, z zastrzeżeniem, że:
  a) Licencja udzielona jest co do zasady jako Licencja niewyłączna i nieograniczona terytorialnie,
  b) Licencja udzielona jest co do zasady odpłatnie, przy czym wysokość opłaty licencyjnej określona jest na fakturze, z zastrzeżeniem, że Licencjodawca zastrzega sobie możliwość udostępniania Licencji nieodpłatnych,
  c) Licencjobiorcy nie przysługuje prawo przeniesienia Licencji na osoby trzecie (sublicencja),
  d) Licencjobiorca nie może użyczać, oddawać w dzierżawę lub najem, zbywać ani odstępować Licencji osobom trzecim w jakiejkolwiek formie lub pod jakimkolwiek tytułem darmowym lub odpłatnym,
  e) Licencjobiorca ma prawo korzystania z Programu na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci stałej komputera lub innego urządzenia końcowego, np. na dysku twardym (dalej: instalowanie); przenoszenie Programu pomiędzy komputerami lub innymi urządzeniami końcowymi; wprowadzanie do pamięci RAM komputerów lub innych urządzeń końcowych (dalej: uruchamianie); wykorzystywanie Programu zgodnie z jego funkcjonalnością; używanie Programu na wielu komputerach lub urządzeniach końcowych, pod warunkiem jednak, że na każdej używanej jednostce zostało aktywowane zabezpieczenie - numer seryjny; sporządzanie kopii zapasowej Programu, także dla celów archiwalnych.
 3. Zainstalowanie Programu "Platforma Zdobywcy wiedzy na Pendrivie" oznacza udzielenie zgody na uzyskanie przez Licencjodawcę dostępu do informacji przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, na którym instalowany jest Program. Uzyskanie przez Licencjodawcę dostępu do wskazanych danych nie powoduje zmian konfiguracyjnych niezwiązanych z Programem w urządzeniu końcowym Licencjobiorcy i oprogramowaniu podmiotów trzecich zainstalowanym w tym urządzeniu. Zgoda ta dotyczy unikalnego identyfikatora urządzenia końcowego (identyfikator UUID). Dane z urządzenia końcowego, do których dostęp uzyskuje Licencjodawca, służą do:
  a) zarzadzania Licencjami i pozwalają na weryfikację zgodności sposobu użytkowania Programu z Licencją,
  b) do zabezpieczenia produktu przed nieautoryzowanym dostępem,
  c) zapewnienia kompatybilności Programu z urządzeniem końcowym, przygotowania ewentualnych patchy lub aktualizacji do Programu,
 4. Licencja demonstracyjna może być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych. Licencja ta nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych lub chociażby pośrednio związanych z celem komercyjnym lub zarobkowym, choćby cel zarobkowy nie został osiągnięty.

III. Rodzaje udzielanej Licencji

 1. Licencja komercyjna
  a) W odniesieniu do Licencji komercyjnej stosuje się wskazane wyżej Warunki Licencyjne.
  b) Licencja jest udzielana bezterminowo.
  c) Licencjodawca może wypowiedzieć Licencję z powodu naruszenia Warunków Licencji. W tym przypadku Licencjodawca ma prawo zablokować w systemie numer seryjny produktu powiązany z Licencjobiorcą, co uniemożliwi Licencjobiorcy korzystanie z Programu.
 2. Licencja demonstracyjna
  a) Licencji demonstracyjnej udziela się na zasadach określonych w Warunkach Licencyjnych,
  z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń.
  b) Licencja demonstracyjna jest udzielana bezterminowo i może posiadać ograniczenia określone
  w Programie. Ograniczenia funkcjonalne mogą także być aktywowane po określonym czasie, liczonym od momentu zainstalowania Programu na danym komputerze lub innym urządzeniu końcowym.

IV. Aktualizacja Licencji

Jeśli Licencjobiorca nabędzie aktualizację Licencji na Program rozszerzony o nowe funkcjonalności w stosunku do wersji dotychczas posiadanej, dotychczasowa Licencja wygasa z upływem 90 dni od dnia zakupu zaktualizowanej Licencji. Korzystanie z dotychczasowej wersji Programu stanowi w takiej sytuacji naruszenie warunków Licencji.

V. Ograniczenia w zakresie udzielonej Licencji

 1. Zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania, tłumaczenia, przystosowywania Programu w całości lub
  w części lub wykorzystywania w inny sposób niż opisany w Warunkach Licencji lub ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy ustawie o ochronie baz danych.
 2. Zabrania się wstecznego odtwarzania, dekompilacji, dezasemblacji Programu lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Programu z wyjątkiem zakresu, jaki jest wyraźnie dopuszczalny przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Przeniesienie w całości lub w części praw z Licencji na inny podmiot, może nastąpić jedynie za zgodą Licencjodawcy wyrażoną w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. W takim przypadku Licencjodawca będzie uprawniony do pobrania z tego tytułu odrębnie ustalonej opłaty.
 4. Przeniesienie praw z Licencji na inny podmiot nie stanowi udzielenia temu podmiotowi sublicencji przez Licencjobiorcę ani udzielenia nowej Licencji przez Licencjodawcę. W razie takiego przeniesienia Licencjobiorca obowiązany jest niezwłocznie odinstalować Program, usunąć go ze wszystkich nośników wraz ze wszystkimi zapisami elektronicznymi, zniszczyć kopię Programu oraz w miarę możliwości zwrócić Licencjodawcy przekazane zabezpieczenia programu.
 5. Zabrania się usuwania, zmieniania i zakrywania informacji o prawach autorskich, w szczególności informacji i oznaczeń Licencjodawcy znajdujących się w Programie.

VI. Prawa i Obowiązki Licencjobiorcy

 1. Licencjobiorcy przysługuje prawo korzystania z Programu na zasadach określonych w Warunkach Licencyjnych wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem Programu oraz Licencji, jaka została udzielona Licencjobiorcy.
 2. Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania Warunków Licencyjnych.
 3. Licencjobiorca ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami technicznymi sprzętu, na którym ma być zainstalowany Program, przed jego instalacją.
 4. Licencjobiorca zainstaluje Program zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Instrukcji".

VII. Prawa i Obowiązki Licencjodawcy

 1. Licencjodawca ma prawo kontroli zgodności sposobu korzystania z Programu przez Licencjobiorcę z Warunkami Licencyjnymi, w szczególności w oparciu o dane, o których mowa w pkt II.4.
 2. W razie stwierdzenia korzystania przez Licencjobiorcę z Programu w sposób niezgodny z Warunkami Licencyjnymi lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Licencjodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy licencyjnej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji Licencjodawca uprawniony jest także do dochodzenia od Licencjobiorcy wszelkich roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Licencjodawca zachowuje na zasadzie wyłączności majątkowe prawa autorskie do Programu oraz jego modyfikacji i rozszerzeń.

VIII. Odpowiedzialność Licencjodawcy za Program

 1. Licencjodawca nie gwarantuje, iż Program będzie należycie funkcjonować w każdym środowisku i systemie operacyjnym, dołoży jednak należytej staranności by na podstawie danych, o których mowa w pkt VI.3 przygotować odpowiednie patche w celu niezwłocznego usunięcia zidentyfikowanych problemów.
 2. Licencjodawca dochowa należytej staranności w celu zapewnienia, iż nośnik Programu jest wolny od wad technicznych, uniemożliwiających właściwą instalację Programu.
 3. W przypadku wadliwości nośnika Programu Licencjobiorca ma prawo do nieodpłatnej wymiany nośnika bez możliwości odstąpienia od umowy licencyjnej i bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. Reklamację Licencjobiorca winien zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu się wady, jednak nie później niż 14 dni od dnia dostarczenia Programu. Koszt dostarczenia nośnika wolnego od wad ponosi Licencjodawca.
 4. Licencjodawca nie ponosi wobec Licencjobiorcy ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, w tym jakiekolwiek szkody związane z używaniem i korzystaniem lub niemożnością używania i korzystania z Programu, chyba, że szkoda powstała z winy umyślnej Licencjodawcy.
 5. Z zastrzeżeniem ust.6 Licencjodawca nie udziela Licencjobiorcy gwarancji na Program.
 6. Licencjodawca dołoży należytej staranności by w okresie 60 dni od dnia nabycia Licencji, Program posiadał właściwości i funkcjonalności wskazane przez Licencjodawcę w dokumentach dot. programu będących podstawą decyzji zakupowej. Jeśliby tak nie było, Licencjodawca wedle własnego wyboru podejmie próbę wyeliminowania nieprawidłowości i gdyby to okazało się nieskuteczne odstąpi od umowy albo odstąpi od umowy bez podejmowania próby wyeliminowania nieprawidłowości. W razie odstąpienia od umowy Licencjodawca zwróci Licencjobiorcy uiszczoną przez niego opłatę licencyjną, a Licencjobiorca obowiązany będzie zwrócić Licencjodawcy Program i wszystkie związane z nim elementy dodatkowe w terminie określonym przez Licencjodawcę.

IX. Zabezpieczenia Programu

 1. Program jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przez numer seryjny, plik aktywacyjny i zabezpieczenie sieciowe.
 2. Numer seryjny uruchamia plik aktywacyjny. Licencjobiorcy przysługuje wskazana w umowie ilość numerów seryjnych. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę numeru seryjnego przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie.
 3. W przypadku utraty numeru seryjnego lub urządzenia, na którym numer seryjny został zainstalowany, Licencjobiorca może otrzymać dodatkowy numer seryjny na następujących warunkach
  a) Licencjobiorca zwróci się do Licencjodawcy na drodze pisemnej lub drogą elektroniczną o wydanie nowego numeru seryjnego, podając powód prośby o jego wydanie.
  b) Utracony numer seryjny zostanie przez Licencjodawcę usunięty z systemu weryfikacji numerów seryjnych, przez co nie będzie możliwe korzystanie przez Licencjobiorcę z Programu na urządzeniu, na którym utracony numer seryjny został uprzednio aktywowany.
  c) Licencjobiorca uiści opłatę za dodatkowy numer seryjny w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem z chwili wystawienia faktury VAT.
 4. Licencjodawca zastrzega możliwość odmowy wydania dodatkowego numeru seryjnego w przypadku uzasadnionej wątpliwości co do wiarygodności zgłoszenia.
 5. Licencjodawca może przekazać nowy numer seryjny o innej specyfikacji sprzętowej niż pierwotna, jeśli na skutek postępu technicznego nie stosuje już dotychczasowych numerów seryjnych.
 6. Plik aktywacyjny zabezpieczający Program zapisuje tylko unikalny numer UUID przypisany do Licencjobiorcy.
 7. Po otrzymaniu Programu Licencjobiorca jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i nieudostępnianie osobom trzecim.
 8. Licencjodawca zabezpieczył Program z wykorzystaniem zabezpieczeń sieciowych. Do aktywacji Programu, konieczny jest jednorazowy dostęp do Internetu.

X. Postanowienia końcowe

Warunki Licencyjne podlegają i są interpretowane zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

XI. Oświadczenie Licencjobiorcy

Licencjobiorca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi Warunkami Licencji i przyjmuje je jako obowiązujące.
Akceptacja Warunków Licencyjnych zostanie potwierdzona przy instalacji Programu przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, przy czym domyślnie zaznaczone będzie, że nie zapoznał się on z Warunkami Licencji (co uniemożliwi zainstalowanie Programu).